REGULAMIN KONKURSU "LATO W MIEŚCIE" #ZŁOTETARASY

REGULAMIN KONKURSU „#LatoWMiescie”

(dalej: „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#LatoWMiescie”, zwanego dalej 

Konkursem” jest Socialyse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 

Warszawa, NIP: 521-31-60-546; Regon: 017321350, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 00000267997, 

posiadająca kapitał zakładowy: 774.088 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Sponsorem Konkursu jest Złote Tarasy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 

Złota 59, 00-120 Warszawa), NIP: 526-22-55-169, REGON 013278202, zarejestrowaną pod 

numerem KRS 0000003636 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, zwana dalej „Sponsorem”.

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w 

niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

1.6 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu 

1.7 Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej http://cajmel.pl/ 

przy pomocy portali społecznościowych Instagram, Twitter, Facebook oraz blog 

osobisty lub (dalej „Serwis społecznościowy”), za pośrednictwem postu 

konkursowego, znajdującego się pod linkiem: http://cajmel.pl/  (dalej „Strona””).

1.8 W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na 

stronie http://cajmel.pl/.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs trwa od dnia 30.06.2015 r. od godziny 20:00 do dnia 20.07.2015 r., do 23:59 

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu 

bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie 

się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat z tym 

zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich muszą one uzyskać uprzednią 

zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie (przy czym przystąpienie do 

Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o 

której mowa powyżej) zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 

konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).

3.2 Laureatami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub 

Sponsora, ani ich rodziny.

3.3 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje nie fikcyjne, 

osobiste (zarejestrowane pod własnym imieniem i nazwiskiem) konto w Serwisie 

Instagram, Facebook, Twitter lub blog osobisty, założone i prowadzone zgodnie z 

regulaminem Serwisów społecznościowych. Uczestnik może brać udział w Konkursie 

wiele razy za pośrednictwem różnych Serwisów społecznościowych.

3.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

4.2 W Konkursie Uczestnik może dodać dowolną ilość zgłoszeń.

4.3 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej atrakcyjną i 

oryginalną stylizację w kontekście spędzania lata w mieście („Praca Konkursowa”). 

Pracę Konkursową można wykonać w centrum handlowym Złote Tarasy. Pracę 

Konkursową można również wykonać w dowolnym innym miejscu w miejskim 

4.4 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące 

a) opublikować Pracę konkursową w Serwisie Instagram, Facebook, Twitter lub na 

blogu osobistym dodając wymagane hashtagi #LatoWMiescie, #ZloteTarasy i #Zlote_Tarasy

b) opublikować link do zgłoszenia w komentarzach pod wpisem konkursowym na 

stronie http://cajmel.pl/ w celu ułatwienia oceny Pracy konkursowej.

4.5 Prace konkursowe opublikowane komentarzu pod wpisem konkursowym na 

stronie http://cajmel.pl/ będą widoczne dla wszystkich.

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk (i/lub nicków) 

osób, które zostały wyłonione zgodnie z pkt 6.1-6.2 Regulaminu jako zwycięzcy 

nagród, o których mowa w pkt 5.1. (dalej „Laureaci”), na co Laureaci niniejszym 

5.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):

a) 1 x voucher o wartości 500 zł netto do wykorzystania w salonach Swiss

b) 2 x karty podarunkowe CH Złote Tarasy o wartości 1000 zł netto na zakupy w 

centrum handlowym Złote Tarasy

- dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.

5.2 Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

5.3 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub 

Nagrodę innego rodzaju.

5.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

5.5 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby 

5.6 Vouchery przyznawane w ramach Nagrody Laureaci mogą zrealizować w 

sklepach w centrum handlowym Złote Tarasy.

5.7 W skład każdej Nagrody wchodzi dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona 

na pokrycie podatku dochodowego. Wysokość takiej dodatkowej nagrody pieniężnej 

stanowi 11,11% wartości pozostałych składników Nagrody, przy czym kwota 

dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten 

sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa 

lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od 

łącznej wartości Nagrody Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do właściwego Urzędu 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

6.1 W celu wyłonienia Laureatów Nagrody Głównej oraz w celu zapewnienia nadzoru 

nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję 

(dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą: Daniel Stańczuk, Tomasz Czajkowski 

6.2 Spośród autorów wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych pod postem 

konkursowym na stronie http://cajmel.pl Komisja wybierze 3 laureatów Nagrody.

6.5 Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej poprzez publikację wyników 

we wpisie konkursowym na stronie http://cajmel.pl. Laureaci są zobowiązani do 

potwierdzenia swoich danych kontaktowych do dnia 27.07 wysyłając email pod adres 

cajmel.contact@gmail.com. W odpowiedzi należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, dokładny adres do korespondencji, nr telefonu oraz oświadczenie 

opiekuna prawnego niepełnoletniego Laureata, wyrażającego zgodę na uczestnictwo 

podopiecznego w Konkursie. 

6.6 Przed wydaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub

prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego niepełnoletniego Laureata, 

w szczególności poprzez żądanie przesłania na adres poczty elektronicznej: 

tomasz.czajkowski@havasmedia.com w terminie 5 dni roboczych, dokumentu 

tożsamości Laureata lub w przypadku niepełnoletniego Laureata skanu 

własnoręcznie podpisanego oświadczenia opiekuna Laureata wyrażającego zgodę 

na udział niepełnoletniego podopiecznego w Konkursie wraz ze skanem dowodu 

nadania w.w oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku nie 

zastosowania się do postanowień niniejszego pkt 6.8 Nagroda nie zostanie 

przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

6.8 Nagrody laureaci będą mogli odebrać w Punkcie Informacyjnym centrum 

handlowego Złote Tarasy do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

6.10 W przypadku niewysłania przez Laureata odpowiedzi zawierającej dane 

wskazane w ust. 6.7, w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora 

Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody, 

które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji,  

przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień 

6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, 

wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda 

przepada na rzecz Organizatora.

7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie 

tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w 

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie 

b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w 

szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

c) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą 

one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad 

funkcjonowania Konkursu;

d) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora 

lub godzą w jego wizerunek;

e) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia) naruszające jakiekolwiek prawa osób lub 

podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa 

majątkowe tych osób lub podmiotów;

f) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia) naruszające inne przepisy prawa lub dobre 

obyczaje, a w tym zdjęcia obraźliwe, nieprzyzwoite lub nawołujące do nienawiści.

7.2 W przypadku wykluczenia z Konkursu Laureat nie nabywa lub traci prawo do 

Nagrody. W wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu przez Laureata po 

doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu, na żądanie 

Organizatora. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie 

Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:

Socialyse Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z dopiskiem 

8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

8.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 

Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie 

8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie , jednak nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji 

Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr 

telefonu, dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym wydaniem Nagród, rozpatrzeniem reklamacji, sprawozdawczością 

podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich 

poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że 

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród, oraz 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

9.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

10.2 Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.3 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za 

dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu 

lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez 

Organizatora Nagrody bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą.

10.5 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani 

żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

10.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 

10.7 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

0 Comments

Blog Archive