Regulamin konkursu #LeGrand

Regulamin konkursu „Wiosenny relaks”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gamma PR, ul. Rzeplińska 5, 52-279 Karwiany (dalej:
„Organizator”) na zlecenie firmy KROSS S.A.

2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym wydaniem nagród,
przeprowadza Organizator.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs przeprowadzony jest w terminie od 25 maja 2016  do 8 czerwca do godziny 23:59.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora lub
Kross S.A. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym. W konkursie nie mogą uczestniczyć również członkowie rodzin i pracownicy firm, wykonujących zlecenia dla Organizatora oraz Kross S.A.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 2. Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, które w wyznaczonym przez organizatora terminie wykonają zadania konkursowe.

2. Konkurs polega umieszczeniu w serwisie Instagram zdjęcia przedstawiającego pomysł na wiosenny relaks na świeżym powietrzu. Zdjęcie należy oznaczyć #konkursLeGrand @LeGrandBikes @Cajmel. Drugim sposobem na wzięcie udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia o tej samej tematyce na adres Camel.contact@gmail.com.

3. Praca konkursowa powinna mieć formę fotograficzną.

4. Każdy uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.

5. Organizator spośród osób, które udzielą odpowiedzi na pytanie wyłoni 1 laureata.

6. Ocena kreatywności odpowiedzi będzie głównym kryterium wyboru laureata.

7. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów
prawa lub dobrych obyczajów, w tym praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich
jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.

9. Publikacja zwycięzcy nastąpi najpóźniej do 10 czerwca do godz. 20:00.

§ 3. Nagroda

1. Laureat otrzymuje rower marki Le Grand model Virginia 3 w kolorze miętowym o wartości 1599 zł brutto. W razie niedostępności danego koloru, Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany.

2. Organizator przyznaje laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości nagród otrzymanych przez Laureata. Kwota pieniężna, o której mowa powyżej, zostanie potrącona i rozliczona przez Organizatora przed wydaniem Laureatowi Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia tego rozliczenia.

3. Laureat zostanie wybrany przez jury, w skład którego wejdzie blogerka Karolina Ościk - Cajmel oraz przedstawiciel organizatora.

4. W celu otrzymania nagrody uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem za pomocą
wiadomości mailowej. Nagroda zostanie przesłana do Laureata na koszt Kross S.A.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku:

§  podania błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody,

§  nie poinformowania należycie Organizatora o zmianie danych adresowych Uczestnika, co
uniemożliwiło doręczenie Nagrody.

§ 4. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora (Gamma PR, ul. Agrestowa 139/18, 53-035 Wrocław).

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących

4. Osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji za pomocą listu poleconego, wysłanej w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.


§ 5. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Kross S.A., ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w akcji promocyjnej i otrzymania nagrody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Kross S.A. powierzył przetwarzanie danych Uczestników Organizatorowi, Gamma PR, ul.
Rzeplińska 5, 52-279 Karwiany, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji akcji promocyjnej,
w tym obsługi reklamacji i wydania nagród. Przekazanie danych Organizatorowi następuje
podczas wysłanie ich na adres mailowy Camel.contact@gmail.com.

§ 6. Postanowienia końcowe1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

0 Comments

Blog Archive