regulamin konkursu Remington

REGULAMIN KONKURSU „Gładkie Lato z Cajmel" REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę

Remington.

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Gładkie Lato z Cajmel" (zwanego w dalszej części niniejszego

regulaminu "konkursem") jest firma Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.

7a, 02-366 Warszawa.

1.2. Konkurs trwa od 14.07.2016 r., do 25.07.2016 godz. 23:59

1.3. Sponsorem nagród jest marka Remington

1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.cajmel.pl

1.5. Zwycięzców konkursu wyłoni Karolina Ościk autorka bloga www.cajmel.pl

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą

brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w

imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

3.1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie zdjęcie, w którym główną rolę grają odkryte nogi, a następnie

umieszczenie go na swoim koncie w serwisie Instagram lub przesłanie na adres mailowy

cajmel.contact@gmail.com.

3.2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana dwóm Uczestnikom wyłonionym przez autorkę bloga, na

którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej, estetyka wykonania i pomysł).

3.3. W ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona do 29.07 na blogu www.cajmel.pl oraz

zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez

Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w

całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do

konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w

Konkursie.

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani

są odesłać pocztą elektroniczną, na adres cajmel.contact@gmail.com następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz

c. numer telefonu komórkowego, oraz

d. numer ewidencji PESEL oraz nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego (niezbędne do rozliczenia

podatku dochodowego)

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym

terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.3.12. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie

tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami

zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób

trzecich, w tym prawa do wizerunku.

4.2. Zdjęcie nie może przedstawiać znaków oraz nazw produktów innych przedsiębiorców aniżeli

Spectrum Brands oraz wizerunku osób w sposób inny niż jako szczegół całości takiej jak

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, chyba że Uczestnik uzyska zgodę na użycie wizerunku

osób występujących na zdjęciu w celu przystąpienia do Konkursu na zasadach określonych w §6

niniejszego Regulaminu lub będzie to wizerunek Uczestnika. Materiały przekazane Organizatorowi

przez Uczestnika (Zdjęcie, Tekst) nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw

autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze

dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje lub

prawo. Ponadto Zgłoszenie Konkursowe nie może przedstawiać oznaczeń i nazw przedsiębiorców

innych aniżeli Remington, nie może ono również przedstawiać wyrobów tytoniowych ani napojów

alkoholowych.

Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z

realizacją niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Podanie danych osobowych

jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo

wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator zapewnia ochronę danych

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom,

które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego

prawidłowego przeprowadzenia.Nagroda

6.1. Nagrodami w konkursie są dwa systemy do depilacji IPL i-Light Prestige 6750 marki Remington o

wartości 1 799 zł brutto każdy wraz z Dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 180 zł, która stanowi

równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz

zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od

osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków

wskazanych w niniejszym Regulaminie lub nie dostarczy w terminie informacji, o których mowa w punkcie

3.8, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta

będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody

Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani

zamiany jej na inną nagrodę.

Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.8.2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.cajmel.pl

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.4. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do

ewentualnej nagrody.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa

polskiego.

0 Comments

Blog Archive