Regulamin konkursu #UrodzinyGlamour

REGULAMIN KONKURSU
„Urodziny Glamour w Złotych Tarasach #UrodzinyGlamour”
(dalej: „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#UrodzinyGlamour”, zwanego dalej
Konkursem” jest Socialyse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674
Warszawa, NIP: 521-31-60-546; Regon: 017321350, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 00000267997,
posiadająca kapitał zakładowy: 774.088 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2 Sponsorem Konkursu jest Złote Tarasy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Złota 59, 00-120 Warszawa), NIP: 526-22-55-169, REGON 013278202, zarejestrowaną pod
numerem KRS 0000003636 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zwana dalej „Sponsorem”.
1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
1.4 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w
niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad.
1.6 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu
cywilnego.
1.7 Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej http://cajmel.pl/
przy pomocy portali społecznościowych Instagram, Twitter, Facebook oraz blog
osobisty lub (dalej „Serwis społecznościowy”), za pośrednictwem postu
konkursowego, znajdującego się pod linkiem: http://cajmel.pl/ (dalej „Strona””).
1.8 W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na
stronie http://cajmel.pl/.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs trwa od dnia 30.04.2015 r. od godziny 15:00 do dnia 11.05.2015 r., do
godziny 14:00.
2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu
bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie
się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich muszą one uzyskać uprzednią
zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie (przy czym przystąpienie do
Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o
której mowa powyżej) zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –
konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).
3.2 Laureatami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub
Sponsora, ani ich rodziny.
3.3 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje nie fikcyjne,
osobiste (zarejestrowane pod własnym imieniem i nazwiskiem) konto w Serwisie
Instagram, Facebook, Twitter lub blog osobisty, założone i prowadzone zgodnie z
regulaminem Serwisów społecznościowych. Uczestnik może brać udział w Konkursie
wiele razy za pośrednictwem różnych Serwisów społecznościowych.
3.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
4.2 W Konkursie Uczestnik może dodać dowolną ilość zgłoszeń.
4.3 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej atrakcyjną i
oryginalną stylizację w kontekście urodzin magazynu Glamour, które odbędą się w
centrum handlowym Złote Tarasy 16.05.2015 („Praca Konkursowa”). Pracę
Konkursową można wykonać w centrum handlowym Złote Tarasy. Pracę
Konkursową można również wykonać w dowolnym innym miejscu.
4.4 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące
warunki:
a) opublikować Pracę konkursową w Serwisie Instagram, Facebook, Twitter lub na
blogu osobistym dodając wymagane hashtagi #UrodzinyGlamour oraz #ZloteTarasy
b) opublikować link do zgłoszenia w komentarzach pod wpisem konkursowym na
stronie http://cajmel.pl/ w celu ułatwienia oceny Pracy konkursowej.
4.5 Prace konkursowe opublikowane komentarzu pod wpisem konkursowym na
stronie http://cajmel.pl/ będą widoczne dla wszystkich.
4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk (i/lub nicków)
osób, które zostały wyłonione zgodnie z pkt 6.1-6.2 Regulaminu jako zwycięzcy
nagród, o których mowa w pkt 5.1. (dalej „Laureaci”), na co Laureaci niniejszym
wyrażają zgodę.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
a) Nagrody Główne, na które składają się:
- 3 karty podarunkowe CH Złote Tarasy o wartości 1000 zł netto na zakupy w
centrum handlowym Złote Tarasy wraz ze stylistą. Nagroda będzie możliwa do
odebrania w dniu 16.05.2015 podczas urodzin magazynu Glamour;
- dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.
b) Nagrody dodatkowe, na które składają się:
- 3 vouchery o wartości 500 zł netto do wykorzystania w salonach Top Shop;
- 3 vouchery o wartości 500 zł netto do wykorzystania w salonach Dorothy Perkins;
- dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.
5.2 Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną lub jedną Nagrodę
Dodatkową.
5.3 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub
Nagrodę innego rodzaju.
5.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody.
5.5 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby
trzecie.
5.6 Vouchery przyznawane w ramach Nagrody Laureaci mogą zrealizować w
sklepach w centrum handlowym Złote Tarasy.
5.7 W skład każdej Nagrody wchodzi dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona
na pokrycie podatku dochodowego. Wysokość takiej dodatkowej nagrody pieniężnej
stanowi 11,11% wartości pozostałych składników Nagrody, przy czym kwota
dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten
sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa
lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od
łącznej wartości Nagrody Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do właściwego Urzędu
Skarbowego.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

6.1 W celu wyłonienia Laureatów Nagrody Głównej oraz w celu zapewnienia nadzoru
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję
(dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą: Daniel Stańczuk, Tomasz Czajkowski
oraz Karolina Ościk.
6.2 Spośród autorów wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych pod postem
konkursowym na stronie http://cajmel.pl Komisja wybierze 3 laureatów Nagrody
Głównej oraz łącznie 6 laureatów Nagrody Dodatkowej.
6.5 Laureaci Nagrody Głównej oraz Nagrody Dodatkowej zostaną powiadomieni o
wygranej poprzez publikację wyników we wpisie konkursowym na stronie
http://cajmel.pl. Laureaci są zobowiązani do potwierdzenia swoich danych
kontaktowych do dnia 13.05 wysyłając email pod adres cajmel.contact@gmail.com.
W odpowiedzi należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres
do korespondencji, nr telefonu oraz oświadczenie opiekuna prawnego
niepełnoletniego Laureata, wyrażającego zgodę na uczestnictwo podopiecznego w
Konkursie.
6.6 Przed wydaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub
prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego niepełnoletniego Laureata,
w szczególności poprzez żądanie przesłania na adres poczty elektronicznej:
tomasz.czajkowski@havasmedia.com w terminie 5 dni roboczych, dokumentu
tożsamości Laureata lub w przypadku niepełnoletniego Laureata skanu
własnoręcznie podpisanego oświadczenia opiekuna Laureata wyrażającego zgodę
na udział niepełnoletniego podopiecznego w Konkursie wraz ze skanem dowodu
nadania w.w oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku nie
zastosowania się do postanowień niniejszego pkt 6.8 Nagroda nie zostanie
przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
6.8 Nagrody Główne zostaną przekazane przez Sponsora osobiście w dniu Urodzin
Glamour w centrum handlowym Złote Tarasy 16.05.2015. Nagrody Dodatkowe
laureacibędą mogli odebrać w Punkcie Informacyjnym centrum handlowego Złote
Tarasy do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
6.10 W przypadku niewysłania przez Laureata odpowiedzi zawierającej dane
wskazane w ust. 6.7, w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora
Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody,
które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji,
przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień
Regulaminu.
6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody,
wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda
przepada na rzecz Organizatora.

7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie
tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w
szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie
Społecznościowym;
b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w
szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
c) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą
one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad
funkcjonowania Konkursu;
d) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora
lub godzą w jego wizerunek;
e) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia) naruszające jakiekolwiek prawa osób lub
podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa
majątkowe tych osób lub podmiotów;
f) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia) naruszające inne przepisy prawa lub dobre
obyczaje, a w tym zdjęcia obraźliwe, nieprzyzwoite lub nawołujące do nienawiści.
7.2 W przypadku wykluczenia z Konkursu Laureat nie nabywa lub traci prawo do
Nagrody. W wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu przez Laureata po
doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu, na żądanie
Organizatora. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie
Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:
Socialyse Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z dopiskiem „Urodziny
Glamour w Złotych Tarasach #UrodzinyGlamour”.
8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
8.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie
Uczestnika.
8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie , jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji
Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w
reklamacji.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr
telefonu, dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu, w tym wydaniem Nagród, rozpatrzeniem reklamacji, sprawozdawczością
podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich
poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród, oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
9.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
polskiego prawa.
10.2 Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
10.3 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za
dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu
lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez
Organizatora Nagrody bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą.
10.5 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
10.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.
10.7 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

0 Comments

Blog Archive